avlusing-av-stor-laks-1
11-07-2018

Gentle delousing, regardless of fish weight

FLS CALIGUS Delouser protects the welfare of the fish, regardless of fish weight. This was confirmed in a report from INAQ.
På bakgrunn av rapporten frafaller Mattilsynet kravet om dispensasjon ved avlusing av fisk med snittvekt inntil 9,9 kilo.

Rapporten er utarbeidet av INAQ og er basert på tilgjengelig informasjon fra avlusing av 12 merder på syv ulike lokaliteter. Velferdsundersøkelsene er gjort av fiskehelsetjenestene Labora, Vesterålen fiskehelsetjeneste og Åkerblå, samt oppdrettspersonell. Avlusingene er gjennomført med FLS Avluser montert på Pure Shipping sine båter Lautus og Laugar, kommer det frem i en pressemelding.

Skadene er kategorisert fra 0 til 3, der 0 er ingen skader. De fleste resultatene i rapporten viser kategori 0, mens det i noen få tilfeller er skader som er kategorisert til 1. Spyletrykket under avlusingene har variert fra 0,37 til 0,65 bar.
 

Lite gjelleblødning, øyeskader og sår


Oppgitt gjennomsnittlig vekt på fisken i de 12 merdene som er med i undersøkelsen, varierte fra 3,5 til 9,9 kg. Det er gjennomført velferdsregistrering av 20 fisk rett etter avlusning i flere kast. Det vil si at det er gjennomført velferdsregistrering på flere tidspunkt under avlusning av den enkelte merd.

Sammenlignet mot funn etter avlusning med det gamle FLS-systemet på Enabler One, synes det som om det nye FLS-systemet på Laugar og Lautus gir betydelig mindre risiko for gjelleblødning etter avlusning. Generelt tyder resultatene på at FLS-systemet gir lite øyeskader og sår, heter det i rapporten.

Rapporten viser en dødelighet som varierer fra noen få observerte svimere til 0,6 prosent, ett døgn etter avlusning. Det er ikke informasjon om pågående dødelighet i anlegget før avlusning, og heller ikke informasjon om dødelighet i anlegget etter avlusning utover den akutte dødeligheten som estimeres dagen etter avlusning. Rapporten dokumenterer også at behandlingen gir lite skjelltap.
 

God fiskevelferd også på stor fisk


Samlet gir tilgjengelig velferdsregistrering ingen klar indikasjon på at det er velferdsmessige utfordringer for stor fisk med gjennomsnittsvekt på 9,9 kilo, dersom en ivaretar fisken ved å vurdere spyletrykket opp mot helsestatus og justere dette ved behov under avlusning. Dette kan tyde på at det oppgraderte FLS systemet som er montert på Laugar og Lautus bedre ivaretar fiskevelferden til stor fisk, enn FLS systemet på Enabler One, heter det i rapporten.
 

Trenger ikke dispensasjon fra Mattilsynet


Mattilsynet har reagert positivt på den nye rapporten og skriver følgende i en uttalelse: Konsekvensene for fiskevelferd er dokumentert ved normal bruk som følger brukerhåndboken. Oppdretternes behov for dispensasjon etter akvakulturdriftsforskriften § 20 andre ledd er dermed bortfalt for denne modellen.
 

14 oppgraderinger siden 2016


Undersøkelsene som er gjort sammenligner Flatsetsund Engineerings gamle løsning Enabler One med deres nye løsning FLS Avluser som ble lasert i 2016. Enabler One regnes som prototypen og er forløperen til dagens løsning. Dagens modell har hatt en kontinuerlig videreutvikling siden den ble lansert i 2016. Løsningen med nullutslipp av lus er den 14. oppgraderingen av FLS Avluser på under tre år.

– Forbedringene har ikke skjedd over natta, men har vært en kontinuerlig prosess etter tilbakemelding fra oppdrettere og serviceselskaper, sier Kristian Lillerud i Flatsetsund Engineering.

Han og resten av staben gleder seg stort over resultatene og den nye rapporten.

– Vi har lenge visst at vår FLS Avluser har ivaretatt fiskevelferd på beste måte, også for storfisk. Nå er det også dokumentert, sier en fornøyd Lillerud.

Bilde: Lars Georg Backer (t.v) og Kristian Lillerud (t.h.) kan glede seg over svært gode resultater i rapporten der Tor Erik Hoemsnes i Åkerblå har vært en av flere bidragsytere. Foto: Flatsetsund Engineering.
Other articles
Oversikt%20til%20blaa%20bakgrunn%20v01%20(1)
09. Jun 2021
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
Mer innsikt er nøkkelen til bedre fiskehelse og lavere dødelighet
foto%20kyst%202
09. Jun 2021
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
Vil ha oppdretterne bort fra medikamentell behandling
1695385976871
09. Jun 2021
Laksen trenger en nullvisjon
Laksen trenger en nullvisjon